Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa k odberu newslettrov súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami spoločných prevádzkovateľov: the Bridge – English Language Centre, s.r.o. Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce IČO: 45 728 402, the Bridge, Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce IČO: 42208483. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 100 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo odo dňa udelenia súhlasu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: zabezpečujúci štatistiku, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené,  orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, exekútori. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať Vaše cookies a google analytics.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Spoločnosti the Bridge – English Language Centre, s.r.o. Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce IČO: 45 728 402, the Bridge, Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce IČO: 42208483.  vyhovejú oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: oou@thebridge.sk

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou správou zaslanou na adresu oou@thebridge.sk, alebo
  2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.
×
×

Cart