Spoločnosť prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú spracovávané výlučne za účelom uzavretia zmluvného vzťahu so Spoločnosťou, na účel súvisiaci s poskytovaním služieb Spoločnosťou (kurzy, testovanie a iné), ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“).
Študent je povinný poskytnúť osobné údaje, neposkytnutie osobných údajov má za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu, Osobné údaje budú uchovávané 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Spoločnosť poskytuje osobné údaje študenta externému účtovníkovi, lektorom, subjektom zabezpečujúcim administratívnu podporu Spoločnosti, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti a ďalšie subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva Spoločnosti zo zákona. Spoločnosť postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi študenta v súlade s ustanoveniami nariadenia a zákona. Študent berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Spoločnosť o zmene svojich osobných údajov. Študent má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Spoločnosťou, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Študent ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Spoločnosťou, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Spoločnosť môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: oou@thebridge.sk. Študent prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Študent prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.
Kúpením kurzu vzniká medzi študentom a spoločnosťou vzťah, na základe ktorého Spoločnosť využíva osobné údaje študenta aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Spoločnosti. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Doba spracúvania osobných údajov je počas trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva spoločnosti na základe zákona. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude spoločnosť na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky bude využívať Vaše aktivity na jeho webových sídlach, cookies a google analytics.
Osobné údaje bude Spoločnosť spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Spoločnosť nebude jeho osobné údaje zverejňovať a ani nedôjde k prenosu do tretích krajín.
Študent potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
V prípade, ak sa študent domnieva, že Spoločnosť vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať Spoločnosť o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 5. 2018. Táto prihláška má právne záväzný charakter.