Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Naša riaditeľka Klaudia odpovedá na otázky pre Amcham

Naša riaditeľka Klaudia odpovedá na otázky pre Amcham

V oblasti vzdelávania je najzaujímavejšou zmenou prechod od učiteľa ku koučovi. Potrebujeme koučov, ktorí dokážu motivovať a viesť študentov k tomu, aby sa stali samostatnými žiakmi. Aby sme preklenuli priepasť medzi naším vzdelávacím systémom a požiadavkami hospodárstva, musíme uprednostniť kvalitné vzdelávanie, podporovať podniky založené na vedomostiach, podporovať rast v IT priemysle, udržateľný cestovný ruch a ekologické riešenia..

Aká najzaujímavejšia zmena v súčastnosti ovplyvňuje váš sektor?

Vo svete podnikania sa už nejaký čas diskutuje o prechode od manažéra ku koučovi. Podobná a ešte významnejšia zmena sa deje aj v oblasti vzdelávania. Namiesto tradičného učiteľa, ktorý stojí v prednej časti triedy ako jediný odborník, teraz potrebujeme koučov/facilitátorov, ktorí vedú a uľahčujú proces učenia sa smerom k výsledkom. Potreba učiteľov, ktorí naozaj dokážu účinne motivovať a viesť svojich žiakov k rozvoju ich plného potenciálu a k výchove autonómnych a sebamotivovaných žiakov prudko narastá.

Je dôležité si uvedomiť, že študenti majú v súčasnosti prístup k množstvu vedomostí, ktoré presahujú možnosti každého jedného učiteľa. Ide o veľkú zmenu v školách a najväčší posun od ich vzniku. Oblasti ako psychológia, sociológia a neuroveda nám môžu pomôcť zorientovať sa v tejto zmene a formovať budúcnosť vzdelávania. Musíme im načúvať a prispôsobiť sa.

Neustále sa meniaci svet si vyžaduje, aby sme rýchlo reagovali a prispôsobovali sa, aby sme prosperovali v ekonomike 21. storočia. Celoživotné vzdelávanie a kognitívna zdatnosť nie sú len módne slová, ale základný koncept pre našu pracovnú silu a ekonomiku, aby sa mohli ďalej rozvíjať.

Tak ako si udržiavame fyzickú kondíciu, aby sme sa mohli pohybovať bez bolesti a nepohodlia, musíme byť kognitívne zdatní, aby sme sa mohli prispôsobovať a meniť bez stresu a zníženej výkonnosti.

Ktoré odvetvia majú podľa vás najväčší potenciál formovať budúcnosť slovenskej ekonomiky?

Z môjho pohľadu je jasné, že kľúčom k prosperite našej ekonomiky je vzdelávanie. Súčasná priepasť medzi naším vzdelávacím systémom a požiadavkami nášho hospodárstva sa stala príliš veľkou na to, aby sme ju mohli ignorovať. Aby sme túto priepasť preklenuli, musíme do oblasti vzdelávania prilákať najlepších ľudí a tímy odborníkov, ktorí majú skúsenosti a zručnosti na inovácie.

Učitelia sú základom nášho vzdelávacieho systému a my musíme uprednostniť ich potreby a blaho. V psychológii je dobre známe, že pre efektívne vzdelávanie a odbornú prípravu sú rozhodujúce vzory. Školy preto musia mať dobre fungujúce personálne oddelenia a skúsených odborníkov na ľudské zdroje, aby mohli budovať efektívne tímy a realizovať zmeny.

Hospodárska budúcnosť Slovenska ako malej krajiny s obmedzeným potenciálom priemyselného alebo poľnohospodárskeho významu spočíva v našom vzdelávacom systéme. Aby sme mohli uskutočniť inovácie a poskytnúť pevný základ pre rast, musíme si udržať mozgový trust doma. Ak nebudeme investovať do vzdelávania, nebudeme schopní rásť a prosperovať ako národ.

Aké by mali byť ciele slovenskej ekonomiky na najbližších 10 rokov?

Aby sme našu pracovnú silu vybavili kognitívnymi zručnosťami potrebnými na orientáciu v rýchlo sa meniacom a náročnom svete podnikania, je nevyhnutné podporovať a vyžadovať kvalitu vo vzdelávaní dospelých. Môžeme to dosiahnuť stanovením jasných noriem na udržanie požadovanej kvality. Musíme dať kolesá do pohybu.

Vo všeobecnosti sa domnievam, že musíme podporovať podniky založené na vedomostiach, podporovať rast v odvetví informačných technológií, podporovať šport a umenie, rozvíjať udržateľný cestovný ruch a uprednostňovať rozvoj ekologických riešení v každej z týchto oblastí. To nielenže prospeje nášmu hospodárstvu, ale zabezpečí aj udržateľnú budúcnosť pre budúce generácie.

Čo si najviac ceníte na členstve v AmCham?

Rozhodne sú to cenné príležitosti na nadväzovanie kontaktov, ktoré mi umožňujú nielen spoznávať nových ľudí, ale tiež mi pomáhajú rozvíjať existujúce vzťahy. Veľký význam má rozsah a rozmanitosť tém, ktorými sa AmCham zaoberá, a vedomostná základňa, ktorú poskytuje. V dnešnom rýchlom svete, kde sa zdá, že život beží galopujúcim tempom, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým mať možnosť nadviazať kontakt s ľuďmi, viesť zmysluplné rozhovory a učiť sa jeden od druhého.

Čo vás motivuje v práci?

Vlastná škola mi poskytuje jedinečnú príležitosť experimentovať a skúšať nové prístupy k vyučovaniu. Je to moje ihrisko, kde môžem skúmať inovatívne metódy a posúvať hranice tradičného vzdelávania. Jednou z mojich najprínosnejších výziev bolo vytvorenie efektívneho a fungujúceho programu odbornej prípravy učiteľov. Vzdelávanie je mojou vášňou a v 21. storočí, ktorému dominujú informácie a technológie, je veľmi dôležité mať učiteľov, ktorí sa dokážu orientovať vo veľkých zmenách v spoločnosti a sprevádzať naše deti a nás v kalných vodách rýchlo sa meniaceho sveta.

V uplynulom desaťročí sme úspešne zaviedli systém, ktorý dobre funguje, ale vieme, že ak chceme držať krok s meniacou sa dobou, musíme svoj prístup neustále aktualizovať a zlepšovať. Mojím snom je, že jedného dňa si naše metódy prípravy učiteľov osvoja aj ostatní a zanecháme tak dieru do vzdelávacieho prostredia.

Úplné znenie textu: AmCham

×