Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Výučba v 8 krokoch

V The Bridge nepracujeme so žiadnymi zázračnými metódami, len využívame poznatky modernej psychológie, neurolinguistiky a nové technológie. Množstvo odučených hodín vo firmách dalo základ našej precíznej metodike, ktorá zaručí že vaše investovanie do vzdelávania zamestnancov bude efektívne.

1, Vstupné testovanie kľúčom k efektivite výučby

Vstupné testovanie vám umožní zistiť čo už máte a čo ešte potrebujete, a my teda vieme čo vám treba dodať. K určovaniu jazykovej úrovne využívame online aplikáciu TrackTest, čo je štandardný nástroj v medzinárodnom prostredí. Vyhodnotenie testov a analýzu potrieb vašej skupiny zamestnancov vám radi urobíme ešte pred samotným uzatvorením kontraktu.

2, Návrh skupín, rozvrhov, plánu výučby a lektorov

Na základe výsledkov testov pripravíme návrh rozdelenia študentov na skupiny, rozvrh s ohľadom na požiadavky klienta a ku každej skupine navrhneme lektora/lektorku. Návrh plánu výučby spolu s profilmi lektorov zasielame na schválenie klientovi. Prípadné presuny študentov, zmeny v rozvrhu či zmeny lektorov sú zapracované podľa požiadaviek klienta.

3, Testovacie hodiny ako overený nástroj motivácie študentov

Cieľom testovacích hodín pred oficiálnym začiatkom kurzu je overenie kompatibility skupiny a tiež súlad medzi lektorom a skupinou v praxi. Súčasťou hodiny je diskusia o motivácii, samoštúdiu, úlohe lektora a autonómii študenta. Máme mnohokrát potvrdené, že dobre vedenými testovacími hodinami sa zreálnia ciele a ukotví motivácia študentov, čo výrazne zvyšuje efektivitu výučby.

4, Nastavenie študijných plánov v spolupráci s klientom/študentami

Lektori na základe požiadaviek a potrieb klienta prispôsobujú rámcové študijné plány tak, aby boli pre študentov motivujúce a plnili ich ciele resp. ciele klienta.

5, Spätná väzba študentov a optimalizovanie rozvrhu/ lektorov

Dialóg so študentom je pre kvalitnú výučbu dôležitý. Overujeme si u študentov mieru naplnenia ich očakávaní a potrieb voči obsahu testovacích hodín i lektorom. Prieskum prebieha online a vyhodnotenie zasielame klientovi. Požadované zmeny a prípadné korekcie uvedieme do praxe v najkratšom možnom termíne, spravidla do 5 pracovných dní. Takýto online prieskum spokojnosti študentov robíme počas výučby viackrát.

6, Priebeh a monitoring jazykovej výučby

Aktivity na hodinách naši lektori starostlivo plánujú s ohľadom na potreby a preferencie študentov. Lektori postupujú podľa schválených študijných plánov a každú odučenú hodinu zapisujú do administračného systému. Cieľom je monitorovať výučbu a pri hodnotení splnenia cieľov po ukončení kurzu mať možnosť analyzovať prístup a prácu lektora.

7, Personalizovaná spätná väzba študentom a testovanie po 100 – 120 hodinách výučby

Študenti pravidelne dostávajú personalizovanú spätnú väzbu. Na objektívne meranie progresu študentov využívame online aplikáciu TrackTest.eu. Priebežné testovanie je v kompetencii lektorov, je vopred naplánované v rámci študijného plánu a záznam o jeho priebehu je k dispozícií v našom online systéme.

8, Vyhodnotenie výučby, záverečná správa a certifikáty

Zahŕňa výsledky testov, písomné hodnotenia lektorov, dochádzku a spätnú väzbu študentov/ klienta. Výslednú správu o výsledkoch vrátane vyhodnotenia progresu škola zašle klientovi. Presná forma a obsah správy je predmetom dohody s klientom. Študentom je možné na požiadanie vystaviť medzinárodne platné certifikáty.

×