Obchodné podmienky

spoločnosti the Bridge – English Language Centre, s.r.o.
v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Stiahnite si obchodné podmienky v pdf.

1. Spoločnosť
Spoločnosť the Bridge – English Language Centre, s.r.o., so sídlom Ladice 330, 951 77 Ladice, IČO 45 728 402, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 27491/N, prevádzkareň Baštová 7, 811 03 Bratislava 1 (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania (ďalej len „kurz“), pričom tieto Obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom kurzov (ďalej len „študent“) a sú pre zmluvné strany záväzné.

2. Prihlásenie t.j. uzatváranie zmluvy

2.1 Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká:

a) na základe podpísanej a doručenej objednávky, t.j. registračnej prihlášky študenta, ktorej prevzatie Spoločnosť písomne potvrdí; po potvrdení registračnej prihlášky Spoločnosťou je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť, alebo
b) vyplnením registračnej prihlášky zverejnenej na www.thebridge.sk a jej následným potvrdením (odoslaním), ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu; zaslaním potvrdzujúceho e – mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť.

2.2 Prihlásenie do kurzu je záväzné. Odstúpenie od zmluvy je upravené v bode 7. (Odstúpenie od zmluvy).
2.3 V prípade, že študent absolvoval pred uzavretím zmluvy vstupný jazykový test, na základe výsledkov tohto testu mu bude Spoločnosťou odporučená skupina kurzu s rovnakou resp. porovnateľnou vedomostnou jazykovou úrovňou. V prípade, že študent odmietne absolvovať vstupný test alebo odmietne Spoločnosťou odporučenú skupinu kurzu, nenesie Spoločnosť zodpovednosť za prípadnú jeho nespokojnosť s jazykovou úrovňou skupiny resp. s jazykovou úrovňou a náplňou jednotlivých vyučovacích hodín kurzu.

3. Platba

3.1 Ceny kurzov (ďalej len „kurzovné“) sú uvedené na www.thebridge.sk, kurzovné zahŕňa:

a) kompletný študijný materiál, ktorý budú študenti pri svojom štúdiu potrebovať (učebnica, pracovný zošit, ďalej napr. CD – rom, posluchové CD, študentom je k dispozícii knižnica s anglickou beletriou i gramatickými cvičebnicami, anglické periodiká a pod.),
b) priebežné testovanie, sledovanie dochádzky a pre jednoduchšie a transparentné hodnotenie vedenie jazykového portfólia pre každého študenta samostatne,
c) na vyžiadanie zamestnávateľa priebežné písomné hodnotenie progresu študentov (zamestnancov),
d) záverečné hodnotenie / evaluačný list (dochádzka a študijné výsledky),
e) slovenského / zahraničného lektora

3.2 Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet Spoločnosti alebo vkladom v hotovosti na účet Spoločnosti, na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Tatra banka, a.s.
3.3 Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári.
3.4 Číslo účtu Spoločnosti je 292 884 3899/1100, variabilný symbol je číslo faktúry.
3.5 V prípade, ak sa študent dostane do omeškania s úhradou kurzovného, môže si Spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok podľa splátkového kalendára.

4. Storno podmienky
Podmienky pre stornovanie kurzu (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

4.1 Stornovanie kurzu študentom po termíne registrácie (t.j. po uzavretí zmluvy) do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 10 % z kurzovného.
4.2 Stornovanie kurzu študentom v prvých dvoch týždňoch kurzu – storno poplatok je 50 % z kurzovného po odčítaní odučených hodín.
4.3 Stornovanie kurzu študentom po uplynutí prvých dvoch týždňov kurzu – storno poplatok je 100% storno z kurzovného.
4.4 Spoločnosť má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 4 a ponúknuť študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni.
4.5 Spoločnosť má právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnôv, zmena miesta konania, zmena lektora, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti a:

a) ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný;
b) v prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou (zrušenie zmluvy) ponúkne Spoločnosť študentovi možnosť pokračovania s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni. V prípade, že náhradný kurz je pre študenta nevyhovujúci z dôvodu iného času, termínu alebo miesta konania kurzu vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného;
c) v prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky študenta prevedená na ním zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.

4.6 Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Spoločnosť poskytla študentovi možnosť zúčastniť sa kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

4.7 Individuálna výučba prebieha vo forme vyučovacej hodiny, ktorej trvanie je 60 alebo 90 minút. Počet hodín, frekvencia, rozvrh a študijný plán sa určuje po dohode so študentom/zákazníkom. Hodinu je možné zrušiť obidvoma stranami pred jej dohodnutým začiatkom, najneskôr však do 17:00 predchádzajúceho dna. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú, teda je fakturovaná a študent/zákazník má povinnosť ju uhradiť.
V prípade zrušenia hodín študentom, má študent nárok si hodiny nahradiť aj po ukončení kurzu, ale iba v časovom období, ktoré nepresiahne 25% celkovej plánovanej dĺžky kurzu. Napríklad, ak má kurz v počte hodín 30 x 60min trvať od 5.5.2014 do 13.8.2014 (s rozvrhom 2 x do týždňa), tak zrušené hodiny môžu byť nahradené maximálne do 11.9.2014, ak nie je dohodnuté inak. V opačnom prípade na hodiny už študent nemá nárok.

5. Zmeškané hodiny
Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej vedomostnej úrovni, ak takáto existuje.

6. Osvedčenie potvrdené Ministerstvom školstva SR
Po absolvovaní akreditovaných kurzov (uvedené na www.thebridge.sk) je možné za určitých podmienok získať osvedčenie potvrdené Ministerstvom školstva SR, ktoré má celoštátnu pôsobnosť. Podmienky pre získanie osvedčenia potvrdeného Ministerstvom školstva SR sú nasledovné: účasť na minimálne 80% z celkového počtu vyučovacích hodín a absolvovanie záverečného testu na minimálne 69%.

Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópii) materiálov.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacity skupiny kurzu (max. 8 študentov v skupine) od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorý skôr uhradili kurzovné. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.
7.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných študentov kurzu alebo zamestnancov a lektorov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
7.3 Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti príp. v dodatočne poskytnutej lehote na úhradu zo strany Spoločnosti.
7.4 Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, pričom podmienky vrátenia kurzovného a storno poplatky pre prípad odstúpenia sú upravené v bode 4. (Storno podmienky).
Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

8. Zmeny obchodných podmienok
Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach príp. v zmluve budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

9. Dni pracovného pokoja
Počas dní pracovného pokoja (štátne sviatky, nedele ako aj ďalšie oficiálne celoštátne stanovené dni pracovného pokoja) sa nevyučuje. Dni pracovného pokoja sú zohľadnené v rozvrhu kurzov tzn. študent absolvuje počet hodín kurzu, za ktoré si zaplatil. Školské prázdniny nepatria medzi dni pracovného pokoja.

10. Sťažnosti
Akékoľvek sťažnosti príp. podnety je študent povinný podávať Spoločnosti písomne a to bez zbytočného odkladu. Spoločnosť po preštudovaní príp. prešetrení podanej sťažnosti (podnetu) oboznámi študenta s možným riešením resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

11. Práva duševného vlastníctva
Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópii) materiálov.

12. Ochrana osobných údajov

12.1 Spoločnosť prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú spracovávané výlučne za účelom uzavretia zmluvného vzťahu so Spoločnosťou, na účel súvisiaci s poskytovaním služieb Spoločnosťou, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
12.2 Spoločnosť bude spracúvať osobné údaje študenta na obdobie od doručenia registračnej prihlášky Spoločnosti do uplynutia 2 rokov od zániku zmluvy.
12.3 Študent berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Spoločnosť o zmene vo svojich osobných údajoch.
12.4 Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).
12.5 Osobné údaje bude Spoločnosť spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
12.6 Študent potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
12.7 V prípade, ak sa študent domnieva, že Spoločnosť vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať Spoločnosť o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.
12.8 Na základe zákona o ochrane osobných údajov má študent právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom Spoločnosť spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 9. 2014.

Stiahnite si obchodné podmienky v pdf.